صفحه اصلی

مرکز دانلود / درایوها

آلیاژگران، دنیای کنترل

FileDescriptionTypePart No.
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSA, IP55, Filter A, 0.75 kWG120P-0.75/35A6SL3200-6AM12-2AH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSA, IP55, Filter A, 1.1 kWG120P-1.1/35A6SL3200-6AM13-1AH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSA, IP55, Filter A, 1.5 kWG120P-1.5/35A6SL3200-6AM14-1AH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSA, IP55, Filter A, 2.2 kWG120P-2.2/35A6SL3200-6AM15-8AH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSA, IP55, Filter A, 3 kWG120P-3/35A6SL3200-6AM17-7AH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSB, IP55, Filter A, 4 kWG120P-4/35A6SL3200-6AM21-0AH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSB, IP55, Filter A, 5.5 kWG120P-5.5/35A6SL3200-6AM21-3AH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSB, IP55, Filter A, 7.5 kWG120P-7.5/35A6SL3200-6AM21-8AH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSC, IP55, Filter A, 11 kWG120P-11/35A6SL3200-6AM22-6AH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSC, IP55, Filter A, 15 kWG120P-15/35A6SL3200-6AM23-2AH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSC, IP55, Filter A, 18.5 kWG120P-18.5/35A6SL3200-6AM23-8AH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSD, IP55, Filter A, 22 kWG120P-22/35A6SL3200-6AM24-5AH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSD, IP55, Filter A, 30 kWG120P-30/35A6SL3200-6AM26-0AH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSE, IP55, Filter A, 37 kWG120P-37/35A6SL3200-6AM27-5AH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSE, IP55, Filter A, 45 kWG120P-45/35A6SL3200-6AM28-8AH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSF, IP55, Filter A, 55 kWG120P-55/35A6SL3200-6AM31-1AH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSF, IP55, Filter A, 75 kWG120P-75/35A6SL3200-6AM31-4AH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSF, IP55, Filter A, 90 kWG120P-90/35A6SL3200-6AM31-7AH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSA, IP55, Filter B, 0.75 kWG120P-0.75/35B6SL3200-6AM12-2BH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSA, IP55, Filter B, 1.1 kWG120P-1.1/35B6SL3200-6AM13-1BH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSA, IP55, Filter B, 1.5 kWG120P-1.5/35B6SL3200-6AM14-1BH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSA, IP55, Filter B, 2.2 kWG120P-2.2/35B6SL3200-6AM15-8BH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSA, IP55, Filter B, 3 kWG120P-3/35B6SL3200-6AM17-7BH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSB, IP55, Filter B, 4 kWG120P-4/35B6SL3200-6AM21-0BH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSB, IP55, Filter B, 5.5 kWG120P-5.5/35B6SL3200-6AM21-3BH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSB, IP55, Filter B, 7.5 kWG120P-7.5/35B6SL3200-6AM21-8BH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSC, IP55, Filter B, 11 kWG120P-11/35B6SL3200-6AM22-6BH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSC, IP55, Filter B, 15 kWG120P-15/35B6SL3200-6AM23-2BH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSD, IP55, Filter B, 18.5 kWG120P-18.5/35B6SL3200-6AM23-8BH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSD, IP55, Filter B, 22 kWG120P-22/35B6SL3200-6AM24-5BH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSD, IP55, Filter B, 30 kWG120P-30/35B6SL3200-6AM26-0BH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSE, IP55, Filter B, 37 kWG120P-37/35B6SL3200-6AM27-5BH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSE, IP55, Filter B, 45 kWG120P-45/35B6SL3200-6AM28-8BH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSF, IP55, Filter B, 55 kWG120P-55/35B6SL3200-6AM31-1BH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSF, IP55, Filter B, 75 kWG120P-75/35B6SL3200-6AM31-4BH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSF, IP55, Filter B, 90 kWG120P-90/35B6SL3200-6AM31-7BH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSA, IP20, Filter A, 0.75 kWG120P-0.75/32A6SL3200-6AE12-2AH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSA, IP20, Filter A, 1.1 kWG120P-1.1/32A6SL3200-6AE13-1AH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSA, IP20, Filter A, 1.5 kWG120P-1.5/32A6SL3200-6AE14-1AH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSA, IP20, Filter A, 2.2 kWG120P-2.2/32A6SL3200-6AE15-8AH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSA, IP20, Filter A, 3 kWG120P-3/32A6SL3200-6AE17-7AH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSB, IP20, Filter A, 4 kWG120P-4/32A6SL3200-6AE21-0AH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSB, IP20, Filter A, 5.5 kWG120P-5.5/32A6SL3200-6AE21-3AH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSB, IP20, Filter A, 7.5 kWG120P-7.5/32A6SL3200-6AE21-8AH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSC, IP20, Filter A, 11 kWG120P-11/32A6SL3200-6AE22-6AH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSC, IP20, Filter A, 15 kWG120P-15/32A6SL3200-6AE23-2AH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSC, IP20, Filter A, 18.5 kWG120P-18.5/32A6SL3200-6AE23-8AH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSD, IP20, Filter A, 22 kWG120P-22/32A6SL3200-6AE24-5AH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSD, IP20, Filter A, 30 kWG120P-30/32A6SL3200-6AE26-0AH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSE, IP20, Filter A, 37 kWG120P-37/32A6SL3200-6AE27-5AH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSE, IP20, Filter A, 45 kWG120P-45/32A6SL3200-6AE28-8AH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSF, IP20, Filter A, 55 kWG120P-55/32A6SL3200-6AE31-1AH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSF, IP20, Filter A, 75 kWG120P-75/32A6SL3200-6AE31-4AH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSA, IP20, Filter B, 0.75 kWG120P-0.75/32B6SL3200-6AE12-2BH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSA, IP20, Filter B, 1.1 kWG120P-1.1/32B6SL3200-6AE13-1BH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSA, IP20, Filter B, 1.5 kWG120P-1.5/32B6SL3200-6AE14-1BH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSA, IP20, Filter B, 2.2 kWG120P-2.2/32B6SL3200-6AE15-8BH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSA, IP20, Filter B, 3 kWG120P-3/32B6SL3200-6AE17-7BH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSB, IP20, Filter B, 4 kWG120P-4/32B6SL3200-6AE21-0BH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSB, IP20, Filter B, 5.5 kWG120P-5.5/32B6SL3200-6AE21-3BH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSB, IP20, Filter B, 7.5 kWG120P-7.5/32B6SL3200-6AE21-8BH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSA‚ IP20‚ Filter B‚ 11 kWG120P-11/32B6SL3200-6AE22-6BH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSC, IP20, Filter B, 15 kWG120P-15/32B6SL3200-6AE23-2BH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSC, IP20, Filter B, 18.5 kWG120P-18.5/32B6SL3200-6AE23-8BH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSD, IP20, Filter B, 22 kWG120P-22/32B6SL3200-6AE24-5BH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSD, IP20, Filter B, 30 kWG120P-30/32B6SL3200-6AE26-0BH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSE, IP20, Filter B, 37 kWG120P-37/32B6SL3200-6AE27-5BH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSE, IP20, Filter B, 45 kWG120P-45/32B6SL3200-6AE28-8BH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSF, IP20, Filter B, 55 kWG120P-55/32B6SL3200-6AE31-1BH0
DownloadVariable Speed Drive G120P, FSF, IP20, Filter B, 75 kWG120P-75/32B6SL3200-6AE31-4BH0