لطفا رزومه خود را ارسال کنيد:

پرستاران به طور ميانگين 72 دقيقه از هر شيف خود را صرف پيدا کردن وسايل خود ميکنند. 

پیشنهادات ویژه